Bloggat, Kvittrat & Snackat

100 Listan

100listan är en sammanställning av konkreta initiativ som Västsveriges näringsliv identifierat som viktiga steg för att genomföra visionen om ett gränslöst Västsverige.
Läs mer om Visionen »

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Initiativen
 • Initiativen

  Västsvensk framtidstro

  Vi har en stark tro på vad vi kan åstadkomma när vi är öppna, vågar bryta invanda mönster och tar initiativ för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

 • Initiativen

  Region i samverkan

  Här samarbetar näringsliv, politik och akademi för att Västsverige ska utvecklas som en internationellt konkurrenskraftig region.

 • Initiativen

  Kommunikationer för tillväxt

  Vi skapar hållbar och effektiv infrastruktur som gynnar tillväxt, och vi vågar söka nya vägar för finansiering.

 • Initiativen

  Hållbar utveckling

  Näringslivet tar ansvar för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Gemensamt utvecklar vi Västsverige som hållbar region och förebild för resten av världen.

 • Initiativen

  Innovation för expansion

  Expansion förutsätter innovation och entreprenörskap. Det sker genom frihet att pröva, kapital för att växa och mod att lyckas.

 • Initiativen

  Kreativ miljö

  Vi är öppna för olika kulturyttringar och använder vår kreativa styrka på både etablerade och nybildade mötesplatser. I gränslandet mellan det erkända och det alternativa uppstår nya idéer.

 • Initiativen

  Mångfald tas tillvara

  Vi lyckas i den globala konkurrensen genom mångfald av idéer och människor. Vi använder den potential som finns i allas vår olikhet och tar tillvara all tillgänglig begåvning.

 • Initiativen

  Lärande skapar resultat

  Vi utvecklar och attraherar rätt kompetens genom ett ständigt utbyte mellan näringsliv och skola. Företagens engagemang stödjer lärare och ger därmed eleverna bästa möjliga förberedelse inför arbetslivet.

 • Initiativen

  Lockande närmiljö

  Stadsplaneringen är lyhörd, innovativ och modig. Vi tar vara på närheten till naturen och utvecklar en närmiljö som skapar förutsättningar för människor att mötas, utvecklas och bygga tillit.

 • Initiativen

  Livskvalitet för alla

  Vi erbjuder en attraktiv region där människor vill leva, bo och må bra. Här finns en välfärd som tillgodoser individuella behov och är lyhörd för olika livssituationer.

Västsvensk framtidstro

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Västsvensk framtidstro

Vi har en stark tro på vad vi kan åstadkomma när vi är öppna, vågar bryta invanda mönster och tar initiativ för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

01 Världsutställning 2021
Ansök om att få göra en världsutställning eller skapa en egen världsutställning i Göteborg 2021. Detta ger en verkligt permanent effekt och tillfället bör nyttjas för att visa upp olika stadsdelar i “Den hållbara staden”.
02 Det västsvenska modeundret (Mission Possible)
Vi måste våga tro på oss själva och det vi står för. Det vi gör är vi duktiga på, men inte tillräckligt medvetna om. Det västsvenska tänket kommer stå sig stadigt på en internationell scen, om vi bara vågar visa det för omvärlden. Vi har kompetens och resurser att göra bra kläder, nu är det dags att vi visar världen på allvar vilka mästare vi är.
03 Definiera varumärket Västsverige
Definiera varumärket Västsverige och den bild vi vill förmedla av regionen. Lyft fram vår kreativitet och fantastiska miljö och gör kommunikation som profilerar Västsverige som en region i en global kontext. Etablera tankesättet att “bo/verka i Västsverige”.
04 Utökat skandinaviskt samarbete
Fortsätt förstärka samarbeten och kopplingar mellan Göteborg och Stockholm – Oslo – Köpenhamn. Kommunicera Västsverige som en central och viktig punkt mellan de nordiska huvudstäderna.
05 Förbättra bilden av det västsvenska näringslivet
Skapa media som visar en positiv bild och lyfter fram det västsvenska näringslivet.

06 Framtidshopp- och självbildssamordnare
Stärk den västsvenska framtidstron genom att inrätta ett kontor eller tjänst med syfte att samordna och permanenta de varumärkesarbeten som pågår i Västsverige.
07 Ökat utbyte med Asien
Västsverige tar ledartröjan och visar upp regionens fokus på internationella samarbeten och affärer över gränser genom att utöka samarbetet och utbytet med Asien.
08 Designad i Västsverige
Märk produkter från Västsverige med en etikett som visar att produkten är designad och/eller tillverkad i Västsverige. Detta skapar en uppmärksamhet och stolthet kring Västsverige som region.
09 Officiell västsvensk flagga
Gör den västsvenska flaggan (blått och vitt kors på gul bakgrund) till officiell flagga för Västsverige.
10 Västsvenskt lyckoindex
Etablera ett västsvenskt lyckoindex, likt OECD:s modell, som följs upp årsvis.

Region i samverkan

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Region i samverkan

Här samarbetar näringsliv, politik och akademi för att Västsverige ska utvecklas som en internationellt konkurrenskraftig region.

11 Öka den regionala samverkan och gör Göteborg till regionhuvudstad
En konkurrenskraftig region behöver en stark regionkärna. Förbättra samverkan i regionen och gör Göteborg till regionhuvudstad. Koncentrera den centrala förvaltningen, under t.ex. regionkansliet och regionutvecklingssekretariatet, till regionhuvudstaden.
12 Regionplan för Västsverige
Ta fram en regional översiktsplan för utvecklingen i Västsverige. Paketet beskriver befolknings- och näringslivsutveckling och syftar till att ge vägledning för framtida utnyttjande av geografiskt utrymme. En attraktiv och effektiv region kräver att beslut harmoniseras för att undvika beslut som inte är i linje med varandra eller som begränsar varandras möjligheter.
13 Plattform för nya finansieringsmodeller
Öka den västsvenska konkurrenskraften genom att inspirera till öppenhet för nya typer av finansieringsmodeller.
För att finansiera större samhällsinvesteringar är samverkan mellan näringsliv och politik en förutsättning.
14 Förstärkt samverkan över kommungränser
Stärk regionen genom att öka den kommunala samverkan mellan västsvenska kommuner. Detta möjliggörs genom att fokusera på funktionella gränser istället för administrativa och lyfta vissa frågor från kommun till regionnivå.
15 Västsvenskt nätverk för exportföretag
Etablera ett västsvenskt nätverk för exportföretag i form av mötesplatser och/eller mässor där regionalt erfarenhetsutbyte kring internationell expansion står i fokus.

16 ”Industri-Almedalen” i Västsverige
En årligen återkommande mötesplats och arena där företrädare från näringslivets industriföretag i Västsverige kan möta beslutsfattare och diskutera för industrin relevanta frågor.
17 Kommunal service
En konkurrenskraftig region med ett blomstrande näringsliv förutsätter en kommunal service av hög kvalitet.
Alla västsvenska kommuner ska därför vara med i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning, där man mäter hur företagen uppfattar den service som kommunen kan erbjuda näringslivet. Målsättningen
är att de ska placera sig i övre halvan bland Sveriges kommuner.
18 Färre kommuner
Se över antalet kommuner i Västsverige.
19 Ökad regional beslutanderätt
Öka den regionala beslutanderätten genom att delegera makt från nationell till regional nivå i traditionella tillväxtfrågor, såsom kompetensförsörjning och infrastruktur. Detta leder i sin tur till en ökad tillväxt.
20 Stärk destination Västsverige
Skapa en stark aktör för besöksnäringen i Västsverige. Kanalisera resurserna till en organisation, som ser till regionen som helhet, där ägandeskapet delas mellan näringslivet och offentlig sektor.
21 Utöka Västsverige geografiskt
Gränserna för Västsverige bör avspegla människors vardag, gällande pendling och fritidsaktiviteter.
Norra Halland och Västra Götaland bör därför gemensamt bilda en dynamisk västsvensk region.

Kommunikationer för tillväxt

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Kommunikationer för tillväxt

Vi skapar hållbar och effektiv infrastruktur som gynnar tillväxt, och vi vågar söka nya vägar för finansiering.

22 1-timmesregionen
Sätt upp en målsättning om max 1 timmes restid inom regionen med 1,5 miljoner invånare. I en utökad region, som innefattar Oslo-, Köpenhamns- och Stockholmsregionen (totalt över 12 miljoner invånare), ska målsättningen vara max 1,5 timmars restid. För att uppnå detta krävs att ett flertal investeringar i vägar och järnvägar görs i regionen, samt att attityder förändras.
23 Ny investeringsmodell för infrastruktur
Våga testa nya finansieringsformer för att effektivisera och skynda på utbyggnaden av infrastrukturen i Västsverige. Näringslivet är redo att delta i olika finansieringsmodeller av ny infrastruktur.
24 Digital testarena i Västsverige
Skapa en handlingsplan för en digital testarena: erbjud fritt mobilt bredband i regionen samt fler molnbaserade tjänster i samfinansiering med privata aktörer. Vi ska utveckla vår täckning till att nå världsklass vad gäller mobilt bredband och fiber. Vi ska sträva efter att göra offentlig och privat data öppen och tillgänglig så att nya tjänster kan utvecklas.
25 Kommunikation till och från Landvetter flygplats
Förbättra kommunikationerna till och från Landvetter flygplats för hela regionen.
26 Kollektivtrafik för en 1,5-miljonersstad
Skapa effektiv kollektivtrafik som kan hantera 1,5 miljoner invånare.
27 Masterplan för undermarksbyggande i stadsmiljö
Gör en kartläggning och sammanställning av befintliga tunnlar och bergrum, samt planlägg/kartlägg framtida byggnationer, t.ex. reservera olika korridorer för infrastrukturutbyggnaden.

28 Bygg samman Hisingen med resten av Göteborg
Bygg nya låga älvförbindelser och förbättra integrationen mellan Hisingen och övriga Göteborg, det skulle möjliggöra en dynamisk stad runt älven.
29 Möjliggör älvsjöfart via Nordre älv
Eliminera konflikten mellan Vänersjöfarten och utveckling av regionkärnan. Skapa möjligheter för Vänersjöfarten genom att låta fartyg gå ut via Nordre älv.
30 Integrera östra Göteborg
Sänk ner och bygg över Gårdaleden (E6) och integrera östra Göteborg med övriga staden.
31 Motorväg 2025
Fyrfältsväg/motorväg från Göteborg till Oslo, Karlstad, Örebro och Jönköping senast 2025.
32 Koppla samman Skandinaviens huvudstäder med Västsverige
Utnyttja Västsveriges geografiska placering och bygg modern järnväg mellan Göteborg-Oslo (1 tim), Göteborg-Stockholm (1,5 tim) och Göteborg-Köpenhamn (1 tim).
33 Gör Västsverige till nummer ett inom testning, verifiering och implementering av transporteffektiva lösningar.
Kraftfull satsning på samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskning och myndigheter med målsättningen att testa, verifiera och införa effektiva lösningar i praktiken för att säkerställa affärsrelevansen och god tillväxt för berörda parter.

Hållbar utveckling

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Hållbar utveckling

Näringslivet tar ansvar för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Gemensamt utvecklar vi Västsverige som hållbar region och förebild för resten av världen.

34 Center för havet som hållbar resurs
Fortsätt arbetet med att satsa på att utveckla ny banbrytande teknik kring hur havet kan nyttjas som hållbar resurs – skapa ett ”Västsvenskt Silicon Valley” på området.
35 Kvalitet före kvantitet (Mission Possible)
Västsvenska klädtillverkare måste prioritera kvalitet före kvantitet. Det är det enda som är långsiktigt hållbart för miljö, människa och näringsliv. Kvalitet har funnits i alla år men aldrig varit så bortprioriterat som i dag, detta håller på att ändras. Marknaden för kvalitetskläder växer, i takt med att människor lär sig att RÄTT pris är viktigare än LÅGT pris. Kvalitet blir helt enkelt aldrig omodernt och bidrar dessutom till trogna, återkommande kunder.
36 Näringslivsforum för hållbar tillväxt
Utveckla och samordna befintliga regionala initiativ inom CSR, för att skapa ett starkt västsvenskt forum för det ansvarstagande näringslivet. Skapa samverkan och mentorskap mellan olika företag.
37 Idébank som kommunicerar konkreta handlingar
Initiera en idébank som lyfter fram goda exempel på hur enskilda företag bidrar till ansvarsfullt företagande så att det finns inspiration. Den används även för att skapa kännedom om och eventuellt utöka de priser och utmärkelser som finns inom ansvarstagande näringsliv.
38 Utvecklingscentrum för förnybara drivmedel och kemiprodukter
Etablera Västsverige som landets centrum för tillverkning och utveckling av förnybara drivmedel.

39 Bli en förebildsregion avseende effektiv energianvändning och grön el
Västsverige ska bli en förebildsregion avseende effektiv energianvändning och ökad andel inlevererad grön el.
Målsättningen är en fullständigt klimatneutral energianvändning.
40 Hållbara livsmedel i Västsverige
Satsa på hållbar livsmedelsproduktion i Västsverige och sammanför stadsinvånarna med lokala jordbrukare, för att ta vara på det ökade intresset för ekologiska och närproducerade livsmedel. På så sätt kan Västsveriges befintliga styrka inom jordbruk nyttjas och synliggöras bättre.
41 Effektiva och miljövänliga transporter 2030
Arbeta för en halvering av energiförbrukning och Co2-utsläpp från respektive företags transporter till senast 2030.
42 Samlastning för minskad tung trafik i städerna
Öka samlastning av varor in till regionens större städer genom att ställa krav på transportörerna. Minskad tung trafik i staden skapar en stad för människor.

Innovation för expansion

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Innovation för expansion

Expansion förutsätter innovation och entreprenörskap. Det sker genom frihet att pröva, kapital för att växa och mod att lyckas.

43 Testarena
Gör Västsverige till pilotregion nummer ett. Innovatörer och entreprenörer ska få möjlighet att testa nya produkter och tjänster i det offentliga rummet för att vidareutveckla sina koncept.
44 Startup district (Mission Possible)
Samla entreprenörer på ett ställe så att de kan lära av varandra. Detta kan t.ex. göras genom låga hyror och en tydlig profilering mot nystartade företag i en geografiskt begränsad del av staden. Profilering kan handla om event eller föreläsningar som är av intresse för nystartade företag. Marieholm är en intressant plats att implementera detta koncept på.
45 Europas entreprenörregion
Satsa på att bli Europas entreprenörregion genom ökade samarbeten mellan inkubatorer, gemensamma plattformar för aktörer inom entreprenörskap, samt förbättrade villkor för entreprenörer.
46 Västsvensk entreprenörsfond
Skapa en entreprenörsfond för privatpersoner, som genererar riskkapital för nystartade västsvenska företag.
47 Centralt forskarhus
Attrahera fler internationella forskare genom att erbjuda centralt belägna bostadshus, särskilt avsedda för forskare verksamma vid västsvenska universitet och högskolor.

48 Västsvensk riskkapitalhub
Skapa ett centrum för riskkapital till nystartsföretag i Västsverige och starta en regiongemensam digital mötesplats där kapital och kreativa eller innovativa affärsidéer kan mötas.
49 Innovationsbilagan
Inspirera media att lyfta fram positiva nyheter om innovation och entreprenörskap i regionen, genom exempelvis en innovationsbilaga eller pressmöten med innovation som tema.
50 Kontor till nystartare
Uppmuntra företag att låna ut kontorsplatser till nystartsföretag. Säkerställ tillgången till billiga lokaler i bra läge.
51 Satsa på forskning också i kris
Samhället satsar stora resurser för att bekämpa arbetslöshet. Under lågkonjunktur bör en del av dessa resurser användas för näringslivsrelevant forskning inom de statligt finansierade forskningsinstituten. Detta skulle innebära att man tar tillvara kompetens som företaget på grund av konjunkturen inte kan sysselsätta, samtidigt som det leder till en varaktig utveckling av konkurrenskraften.
52 Forskningsresultat ska ge nytta
Säkerställ processen som möjliggör att vi kan tillgodogöra oss forskningsresultat och innovationer som kommer fram i offentlig sektor.

Kreativ miljö

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Kreativ miljö

Vi är öppna för olika kulturyttringar och använder vår kreativa styrka på både etablerade och nybildade mötesplatser. I gränslandet mellan det erkända och det alternativa uppstår nya idéer.

53 Låt kulturen möta näringslivet (Mission Possible)
Starta en västsvensk festival för musik, film, webb- och spelföretag där den gemensamma nämnaren är kreativitet. Inom ramen för konceptet får kulturen möta näringslivet och därigenom kan nya idéer och samarbeten födas. Gör en studieresa till Austin, Texas för att inspireras av den redan etablerade festivalen SXSW (South-by-Southwest).
54 Förpacka fenomenet ”Det kreativa Västsverige”
Regionen har många kreativa företag i världsklass. Berätta detta för världen och västsvenskarna genom att namnge och förpacka fenomenet. Skapa en portal som samlar kreativa tjänster för internationella köpare.
55 Kreativt råd i regionen
Sätt samman en grupp kreatörer med olika bakgrund och sysselsättning som ger synpunkter på viktiga frågor och ger infall på den västsvenska utvecklingen ur ett kreatörsperspektiv.
56 Förena kreatörer och kulturarbetare med näringslivet
Aktörer i näringslivet utmanar varandra genom att i större utsträckning förena kulturarbetare och kreatörer med näringslivet. Lyft fram lyckade exempel där samarbeten mellan kreatörer och företag lett till nya affärsidéer och produkter.
57 Experimentmiljöer och prototypv erkstäder
Öka förutsättningarna för olika typer av experimentmiljöer. Låt kreativa företag och individer använda idag tomma lokaler som kontorsutrymmen eller ateljéer, och ge nystartade företag möjlighet att få nyttja etablerade anläggningar som prototypverkstäder i sitt initiala utvecklingsarbete.

58 Fler och mer kreativa arbetsplatser
Utmana företag och organisationer att våga tänka annorlunda i utformandet av arbetsplatsen. Arbeta utifrån frågeställningen: Hur ser en kreativ och rolig arbetsplats ut? Uppmuntra alla chefer och ledare att avsätta tid för att fundera över hur de kan göra den psykosociala arbetsmiljön mer kreativ.
59 Skapa platser för kulturyttringar i stadsbilden
Låt kulturyttringar bli en naturlig del av närmiljön genom att tillåta olika konstellationer uppträda på udda platser i stadsbilden.
60 Stötta tokiga, uppseendeväckande och unika idéer i regionen
Låt Västsverige fortsätta att ligga i framkant på alternativ kultur, genom att stötta olika uppseendeväckande och ibland vilda projekt (så som t.ex. Pinocchio och Kalvfestivalen).
61 Brett västsvenskt kulturutbud
Västsverige skall erbjuda ett brett kulturutbud som möter de behov som människor i olika åldrar och med olika bakgrund efterfrågar. Det handlar såväl om opera som svartklubbar, såväl stadsfestivaler som utställningar.
62 Matregionen
Här ska erbjudas kulinariska upplevelser av världsklass. Regionen ska inom tio år ha tio stycken restauranger med stjärnor i Guide Michelin, samt Sveriges första trestjärniga restaurang.

Mångfald tas tillvara

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Mångfald tas tillvara

Vi lyckas i den globala konkurrensen genom mångfald av idéer och människor. Vi använder den potential som finns i allas vår olikhet och tar tillvara all tillgänglig begåvning

63 Brobyggare i grundskolan
Skapa ett övergripande program i grundskolan för att bygga broar mellan generationer och mellan olika grupper i samhället. Personer i programmet kan vara arbetslösa, pensionärer eller nyanlända svenskar som fungerar som exempelvis ”klassmorfar” eller faddrar.
64 Mångfald för ökad lönsamhet
All form av diskriminering eller segregation är tillväxthämmande. Ta fram underlag om mångfaldens påverkan på lönsamheten och uppmuntra företag att förbättra sitt mångfaldsarbete. Låt arbetet resultera i ett frivilligt mångfaldsindex som företagen kan certifieras genom och därigenom följas upp och även bli uppmärksammade, till exempel med ett pris.
65 Pilotområden för nya anställningslösningar
Skapa pilotområden i Västsverige där slopad arbetsgivaravgift stimulerar anställningsbarheten av individer eller grupper från utsatta områden.
66 Fadderverksamhet för nyanlända västsvenskar
Initiera en fadderverksamhet som knyter företag och organisationer till nyanlända personer i Västsverige, så att de på ett tidigt stadium blir delaktiga i näringslivet, genom att till exempel länka ihop SFI (svenska för invandrare) och arbetslivsträning.
67 Mångfaldsråd
Sätt samman ett näringslivsråd på regionnivå som aktivt driver frågan om hur företagare kan arbeta med mångfald och jämställdhetsfrågor.

68 Mångfald i affärsnätverk
Bredda basen för de västsvenska affärsnätverken genom att arbeta aktivt för att underrepresenterade grupper bjuds in för deltagande i den befintliga nätverksstrukturen.
69 Praktikplatser för mångfald
För att öka tillväxten och minska utanförskapet bör fler företag ta in praktikanter från grupper som har en hög tröskel för att komma in på arbetsmarknaden. Västsverige ska bli känt för att vara en region där det är lätt att komma in på arbetsmarknaden.
70 Acceptera utländska examina
Ta fram en prioriteringslista över de yrkesområden som upplever störst svårigheter att godkänna utländska examen och ta fram ett åtgärdsprogram för att hantera frågan. Koppla initiativet till pågående EU-projekt inom området.
71 Struktur för slumpade möten
Skapa en digital mötesplats där de som anmäler får gå på lunch med någon som har en annan bakgrund än den egna. Mötena sker regelbundet över lunchen i samarbete med några restauranger.

Lärande skapar resultat

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Lärande skapar resultat

Vi utvecklar och attraherar rätt kompetens genom ett ständigt utbyte mellan näringsliv och skola. Företagens engagemang stödjer lärare och ger därmed eleverna bästa möjliga förberedelse inför arbetslivet

72 Västsvensk näringslivsutställning
Bygg upp en utställning med högteknologiska maskiner, avancerad teknik och digitala simulatorer från västsvenska industrier. Bjud in skolungdomar att göra interaktiva studiebesök på anläggningen för att öka förståelsen för näringsliv och teknik och komplettera befintliga science centers.
73 Näringslivet som en naturlig del i undervisningen
Integrera utbildningen med näringslivet genom att i större utsträckning lyfta in entreprenörer och företag i skolan (från grundskolan till universitetet) för att inspirera och motivera ungdomar i undervisningen (t.ex. genom gästföreläsningar).
74 Regional matchningsplattform
Skapa en digital mötesplats för näringslivet och skolan. Denna västsvenska matchningsmodell underlättar samverkan mellan arbetsgivare och studenter och kan erbjuda mentor/-coachprogram, lärlingsplatser etc., anpassade till olika målgrupper.
75 Praktik på företag i lärarutbildningen
Praktikplatser på företag ska vara ett inslag i lärarutbildningarna i Västsverige.
76 Kommunikationsplattform för lyckade initiativ i Västsverige
Sprid information om lyckade utbildningsrelaterade initiativ som pågår i Västsverige (entreprenörskap, alumniverksamhet, samarbeten, tankesmedjor om forskning och utbildning etc.) genom en webbportal eller regionalt magasin.

77 Öppna ditt företag för 10-åringar
Förbättra integrationen mellan västsvenska företag och barn/ungdomar. Bjud in 10-åringar till ditt företag 1 gång per år.
78 Ökad företagsnärvaro inför gymnasieval
Företag ska i större utsträckning vara med inför gymnasievalet för att motivera och förklara vad olika yrken och inriktningar innebär ur ett näringslivsperspektiv.
79 Locka fler ungdomar att läsa matematik, teknik och naturvetenskap
Locka fler ungdomar att läsa matematik, teknik och naturvetenskap. Arbeta för att hitta nya former för att undervisa inom dessa ämnen. Uppmärksamma och hylla lärare som är duktiga på att motivera eleverna, t.ex. genom att instifta ett pris.
80 Den målstyrda högskolan
Arbeta gemensamt för att göra Västsverige till en region som utmärker sig genom att ha den bästa eftergymnasiala utbildningen. Ta ett helhetsgrepp och systematisera arbetet med att kartlägga, kvalitetsmäta och målsätta den eftergymnasiala utbildningskvalitet och mångfald som regionen erbjuder. Västsvenska lärosäten ska ligga högt upp i internationella rankinglistor.

Lockande närmiljo

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Lockande närmiljö

Stadsplaneringen är lyhörd, innovativ och modig. Vi tar vara på närheten till naturen och utvecklar en närmiljö som skapar förutsättningar för människor att mötas, utvecklas och bygga tillit.

81 Frilägg Göteborgs stadskärna
Göteborg skall gå från småstad till storstad genom att tänka stadsplanering och inte trafikplanering.
Det centralt belägna utvecklingsområdet för stadskärnans utvidgning kan inte fortsätta användas för transport- och logistikfunktioner i samma utsträckning som idag. En kringgående ringstruktur av såväl spår- som vägtrafik behöver anläggas direkt utanför utvecklingsområdet.
82 Återanvändning för en grönare och skönare stadsbild (Mission Possible)
Återanvänd lokaler, teknologi och innovation till att skapa en grönare och skönare stadsbild. Hårsalonger kan vara ”Think Tanks”, fabrikslokaler kreativa och kulturella centra, tomma bostadshus kan bli ateljéer och replokaler med låga hyror, parkeringsplatser och tak kan bli” pocketparker” och urbana odlingar för småskalig matproduktion.
83 Dynamisk stadsplanering i västsvenska städer
Tillåt en experimentell stadsutveckling genom att inventera alla lucktomter som finns i attraktiva lägen och anta en plan för hur dessa resurser nyttiggörs. Våga erbjuda tidsbegränsade bygglov för att pröva nya lösningar.
84 Fler västsvenska symbolbyggnader
Satsa på utmärkande arkitektur för offentliga och andra viktiga byggnader i västsvenska orter. Vid Göteborgs 400-årsjubiléum bör t.ex. en symbolbyggnad, eller en stadsdel, som sätter Västsverige på världskartan byggas.
85 Internationell bo-mässa vid Göta älv
Gör Göta älv till ett levande stadsrum genom att anordna en stor internationell bo-mässa belägen mitt i älven. Förslagsvis invigs en första bo-mässa i samband med en världsutställning 2021 som sedan återkommer vart tionde år. Därigenom etablerar vi Göteborg som förebild i stadsutvecklingsfrågor.
86 Levandegör vattnet
Utnyttja kanaler, sjöar och älvar på ett bättre sätt, genom att arbeta bort de hinder som föreligger vid utarbetande av detaljplaner. Skapa möjligheter för nya verksamheter att prövas genom att exempelvis byta ut vattennära parkeringsplatser mot mötesplatser, eller att frigöra sjötomter i västsvenska kommuner.

87 Grön stadsplanering i västsvenska städer
Västsverige ska ligga i framkant när det gäller grön stadsplanering genom att kontinuerligt utmana och uppdatera de normer och riktlinjer som finns för hållbart byggande.
88 Upprustning och energieffektivisering i utsatta stadsdelar
Satsa på att upprusta utsatta stadsdelar genom energieffektivisering, integrering av förnybara energikällor.
89 Förbind älvstränderna i Göteborg
Möjliggör en aktiv och levande miljö vid älvens kajer genom att bygga fler fysiska förbindelser över älven, till exempel i form av en ”bazarbro”. Därigenom förstärks även de mentala kopplingarna som är nödvändig för en förbättrad integration mellan Hisingen och övriga Göteborg.
90 Bokaler i nybyggda områden
Skapa nya, attraktiva stadsdelar genom att bygga fastigheter med hyresrätter där bottenvåningen utgörs av affärslokal. De som erbjuds dessa bokaler ska som motprestation starta egen verksamhet, som bedrivs i den lokal som är kopplad till lägenheten. Verksamheten drar nytta av de centrala lägena med den publikgenomströmning som erhålls.
91 Nordens Milano
Etablera textilklustret i Borås-regionen som Nordens Milano. Utlys en arkitekttävling för hur det skulle kunna se ut i stadsbyggandet, exempelvis i form av en modegata i Borås.
92 Fler temporära studentbostäder
Bygg fler temporära bostäder för studenter. Studenter ska inte välja bort Göteborg som studentort på grund av att det saknas studentbostäder. I Göteborg finns flera lämpliga platser som kan nyttjas för tillfälliga bostäder, bostäder som snabbt kan byggas upp och lätt förflyttas om marken de står på ska bebyggas på annat sätt.

Livskvalitet för alla

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Livskvalitet för alla

Vi erbjuder en attraktiv region där människor vill leva, bo och må bra. Här finns en välfärd som tillgodoser individuella behov och är lyhörd för olika livssituationer.

93 Inspirationsdag för långsiktighet
Näringslivet bjuder in politiker till en inspirationsdag i framtidens tecken, för att visa på behovet av långsiktiga planeringshorisonter och hur sådana gynnar samarbetet för att skapa ett bättre Västsverige.
94 Medborgardialog - ett västsvenskt ”Big Society”
Förbättra medborgardialogen i utsatta stadsdelar genom att anordna workshops, som syns på plats, för lokal förankring av projekt och etablera nytänkande kommunikationsplattformar för fler mänskliga möten.
95 Mötesplatser över åldersgränser
Skapa fler mötesplatser där människor i olika åldrar möts genom gemensamma intressen.
T.ex. kan ungdomshus kombineras med aktivitetshus för äldre.
96 Fler alternativ för äldre att vara aktiva i näringslivet
Erbjud fler roller i näringslivet som medför att äldre kan fortsätta vara aktiva i samhället. Företag går samman för att kunna erbjuda detta och utmanar även offentlig verksamhet och ideell verksamhet att göra detsamma.

97 Volontärer i näringslivet
Utmana företag att ge sina medarbetare möjligheten till volontärarbete, genom att erbjuda finansierad tid att lägga på något ideellt projekt eller aktivitet (t.ex. ideellt utvecklingsprojekt, läxläsning, mentorskap eller äldreomsorg).
98 Individanpassad vård och Sv eriges mest nöjda kunder
Västsverige ska ha högklassig vård och äldreomsorg i naturskön miljö med hög service. Detta attraherar människor att flytta hit från andra länder. När Västsverige fortsätter att konkurrensutsätta den offentliga sektorn, ska detta göras på ett sätt som bibehåller den trygghet som västsvenskarna känner. Västsverige skall kännetecknas av en väldigt hög andel enskilda alternativ – och Sveriges mest nöjda kunder.
99 Västsverige som föredöme i kampen mot den organiserade brottsligheten
Ett av de framträdande dragen i bilden av Västsverige är den trygghet som medborgare i andra länder förknippar med vår region. Arbetet med att minska utbredningen av och rekryteringen till kriminella gäng ska ha högsta prioritet bland offentliga myndigheter – även utanför polismyndigheten. Detta arbete gör att Västsverige blir ett föredöme i kampen mot den organiserade brottsligheten.
100 Sveriges bästa och mest hälsosamma skolmat
Västsverige ska ha Sveriges bästa och mest hälsosamma skolmat för att förebygga fetma och ge goda förutsättningar. Detta bör kombineras med obligatorisk undervisning i ämnet ”hälsa och livsstil” för alla grundskoleelever.

Ta kontakt med oss

Kontakta oss

Kontakt information

Tel: 031 - 83 59 92
E-post

Dela X